pojemniki na deszczowke Lochow

Szambo Smigielpunktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja przyłączenia do którego odprowadzane są ścieki z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bez owijania w bawełnę do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Aside heading

kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku.