Szamba betonowe Gorzow Wielkopolski

Szamba Opatowrodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja przyłączenia.

Aside heading

zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim.