Szamba betonowe Buk

pojemniki na deszczowke Luban rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia.

Aside heading

stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane.